O firmě

    VELAZ, s.r.o. je firmou, která navazuje na tradici národního a státního podniku VELAZ, založeného v roce 1956. Již více než 60 let VELAZ pomáhá řešit potřeby oblasti vědy a užití laboratorních zvířat pro zákazníky (odborné pracovníky) především z České a Slovenské republiky.

    Při všech aktivitách jsou uplatňovány zásady vyplývající z požadavků zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a dále pak z vyhlášky č. 207/2004 Sb. Ministerstva zemědělství o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky

     VELAZ má osvědčení chovného a dodavatelského zařízení č.j. 67149/2018-MZE-17214 ze dne 22. 11. 2018 na dobu 5 let. Veterinární registrační číslo chovného a dodavatelského zařízení v ústřední evidenci je CZ 21760118 pro pracoviště v Kolči u Kladna a CZ 11760500 pro pracoviště v Praze 6, Lysolajích. Číslo povolení dopravce je CZ 11905488. VELAZ na základě smluvních ujednání je výhradním dodavatelem králíků z chovu p. Kočára, Ratibořice 11. Osvědčení osoby provozující chovné nebo dodavatelské zařízení č.j. 88850/2014-MZE-17214 na dobu 5 let.

Výzkum

     VELAZ, s. r. o. má v předmětu podnikání uvedeném v obchodním rejstříku i „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd“ a „Provádění experimentů na zvířatech“. Experimentální zařízení v Kolči prošlo v říjnu 2016 novým řízením k oprávnění provádět pokusy na laboratorních zvířatech a byla mu udělena akreditace č.j. 65119/2016-MZE-17214 na dobu 5 let. Zařízení plně odpovídá požadavkům legislativy ČR a EU k experimentálnímu využití. Má i oprávnění k držení GMO zvířat pro první a druhou kategorii rizika uzavřeného nakládání s GMO č.j. 88157/ENV/14 Ministerstva životního prostředí.

     Výzkum je logicky zaměřen na problematiku hlavní výrobní a obchodní činnosti společnosti VELAZ, to je na vědu a užití laboratorních zvířat.

    Již ukončený projekt EUREKA OE 08011 „Specializované diety z přírodních komponent pro laboratorní zvířata – vývoj, inovace a ověření v poloprovozu“ napomohl k dosažení vyššího standardu diet a tím k zajištění požadovaných podmínek pro laboratorní zvířata. Zvýšil se komplexní prodej výrobků: krmivo-podestýlka-laboratorní zvíře.

      Koncem roku 2016 byl dokončen grantový projekt Technologické agentury ČR – TA 02010013 „Vývoj nových technologií transgeneze pro biomedicínský výzkum a farmaceutický průmysl“ (2012-2016), řešený ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV, v.v.i. Praha.

     Řešená problematika tohoto projektu TA ČR vychází též z tradice výrobní a obchodní činnosti společnosti VELAZ, kdy v padesátých a šedesátých letech minulého století byla laboratorní zvířata získávána z výkupů od malochovatelů a z chovů VELAZu s konvenční kvalitou a s omezenou laboratorní kontrolou. Byla to outbrední zvířata mnohdy neznámého původu. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly postaveny první bariérové chovy, chovaly se již první inbrední kmeny myší a potkanů. Kvalita laboratorních zvířat i rozsah jejich kontroly se postupně zvyšoval se vzrůstajícím podílem zvířat inbredních na úkor outbredních. Nyní v době „Postgenomické“ jsme uvítali možnost se zapojit do nových směrů biologických výrob pro 21. století a podílet se na produkci speciálních transgenních potkanů vhodných pro biomedicínský výzkum a farmaceutický průmysl.

    Vývoj technologií modifikací genomu představuje další příležitosti pro biomedicínský výzkum. Zaměřili jsme se na nové efektivní metody pro modifikaci potkaního genomu.

     V několika posledních letech byly vyvinuty vysoce efektivní techniky pro tvorbu transgenních a knokautovaných potkanů pro in vivo funkční studie kandidátních genů pro lokusy kvantitativních znaků, pro analýzu genů s neznámou funkcí nebo pro získání nových modelů lidských chorob. V rámci řešení grantu TAČR jsme se podíleli na vypracování protokolu jedné z těchto technik, transgenezi potkanů s využitím transposonových konstruktů Sleeping Beauty (Ivics et al., Nature Protocols 9:772-793, 2014). Tato technika zahrnuje mikroinjekce oplozených vajíček směsí obsahující konstrukty Sleeping Beauty a mRNA hyperaktivní SB100X transpozázy. Úspěšnost transgeneze je 14-72% a ve většině případů je detekována pouze jedna inzerce mimo kódující oblasti genomu. Vytvořili jsme řadu transgenních linií na genetickém pozadí spontánně hypertenzních potkanů kmene SHR, které například exprimují VenusDbh, Pnmt, Endog  cDNA pod kontrolou univerzálních nebo tkáňově specifických promotorů. Dále jsme vytvořili prvního transgenního potkana s využitím kombinace transgeneze pomocí transposonových konstruktů Sleeping Beauty s metodou rekombinazou zprostředkovanou výměnou kazety (RMCE, recombinase-mediated cassette exchange), když jsme gen pro zelený fluorescenční Venus protein vyměnili za gen pro červený fluorescenční Cherry protein v definovaném lokusu na chromozomu 2.

 

Obrázek: Potkan s genem pro zelený fluorescenční Venus protein a potkan, kde byl vyměn Venus gen za gen pro červený fluorescenční Cherry protein v definovaném lokusu na chromozomu 2.

       

Základní charakteristika některých nově vytvořených linií na genetickém pozadí SHR potkanů s genem:

Dbh  (dopamine beta hydroxylase)

Transgenní potkani linie: SHR/Ola-Tg(Dbh-Dbh)611Ipcv (SHR-Dbh transgenní potkani) s cDNA genu Dbh (dopamine beta hydroxylase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy. Zvýšená transgenní exprese Dbh genu byla spojená s redukcí dopaminu v nadledvinách a se zvýšenými koncentracemi sérového norepinefrinu a epinefrinu. Uvedené změny v metabolizmu katecholaminů způsobily zvýšení krevního tlaku a hypertrofie levé srdeční komory. SHR-Dbh potkani představují model pro studium úlohy katecholaminů v patogenezi hypertenze a metabolických poruch (Pravenec a spol, Physiol Res 2016; 65(6):1039-1044).

Endog  (endonuclease G)

Transgenní potkani linie: SHR/Ola-Tg(EF1a-Endog)128Ipcv (SHR-Endog transgenní potkani) exprimující Endog (endonuclease G) gen (cDNA kmene BN) pod kontrolou všeobecného EF-1alfa promotoru, získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy. Kmen SHR má deleční variantu Endog genu (McDermott-Roe a spol, Nature 2011; 478:114-8), která podmiňuje mitochondriální dysfunkci a predispozici SHR potkanů k vývinu hypertrofie levé srdeční komory. SHR-Endog transgenní potkani představují model pro studium úlohy mitochondriálních poruch v patogenezi kardiovaskulárních a metabolických chorob.

Pnmt  (phenylethanolamine-N-methyltransferase)

Transgenní potkani linie: SHR/Ola-Tg(Pnmt-BN Pnmt)76Ipcv (SHR-Pnmt transgenní potkani) s cDNA genu Pnmt (phenylethanolamine-N-methyltransferase) pod kontrolou endogenního promotoru z kmene BN (Brown Norway), získaní pomocí transpozonového vektoru Sleeping Beauty a SB100X hyperaktivní transpozázy. SHR-Pnmt potkani mají zvýšené hladiny epinefrinu v nadledvinách a plazmě, ne v mozku. Dále mají zvýšené hladiny triglyceridů v séru, avšak stejný krevní tlak jako netransgenní SHR kontroly. SHR-Pnmt potkani představují model pro studium úlohy katecholaminů v patogenezi hypertenze a metabolických poruch.

     Vyhověli jsme požadavkům legislativy v ČR a EU, zejména zákonu č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů v § 3, písmeno t, kde se uvádí mimo jiné, že pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob jednání, že vznikne a je zachována geneticky modifikovaná linie zvířete. Provedli jsme počáteční posouzení dobrých životních podmínek nových transgenních linií potkanů připravovaných (určených) pro další biomedicínský výzkum a farmaceutický průmysl. Na základě výsledků provedeného pokusu posouzení dobrých životních podmínek, které bylo provedeno v izolátorech, lze konstatovat, že u všech tří transgenních linií vložený gen negativně neovlivnil dobré životní podmínky.

    Dále jsme na základě získaných údajů o transgenních potkanech zhodnotili rizika uzavřeného nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty dle §5 bodu 3 a 6 Vyhlášky č. 209/2004 ve znění pozdějších předpisů. Linie potkanů jsme zařadili do kategorie rizika včetně doporučení, jak zvířata chovat a provádět na nich experimenty. Výsledkem hodnocení rizika, plynoucího z nakládání s geneticky modifikovanými kmeny laboratorního potkana, je zařazení této činnosti do první kategorie rizika. To znamená, že se jedná o činnosti bez rizika škodlivého působení na zdraví člověka a zvířat, životní prostředí nebo biologickou rozmanitost. Zvířata lze chovat a provádět na nich experimenty podle požadavků na uzavřený prostor a dle ochranných opatření stanovených pro první kategorii rizika uvedených v příloze č. 4 Vyhlášky č. 209/2004.

 

Nabídka služeb z oblasti transgenních zvířat a využití experimentálního pracoviště VELAZ, s.r.o.:

– Využití prověřené technologie transgeneze u potkanů. Nabízíme zajištění konstrukce linií transgenních potkanů s vloženým genem dle přání zákazníka.

–  Prodej již získaných kmenů transgenních potkanů s geny Dbh, Endog nebo Pnmt.

– Využití experimentálního zařízení VELAZ, s.r.o. pro Vámi plánované projekty pokusů nejen na GMO zvířatech, ale i při provádění dalších vybraných experimentů na myších a potkanech. Experimentální zařízení VELAZ – Koleč prošlo v říjnu 2016 novým řízením k oprávnění provádět pokusy na laboratorních zvířatech a byla mu udělena akreditace č.j. 65119/2016-MZE-17214 na dobu 5 let. Zařízení plně odpovídá požadavkům legislativy ČR a EU k experimentálnímu využití (bariérové prostory a izolátorová technika). Má i oprávnění k držení GMO zvířat pro první a druhou kategorii rizika uzavřeného nakládání s GMO č.j. 88157/ENV/14  Ministerstva životního prostředí.

–  Převádět zvířata do SPF kvality metodou embryotransferů a hysterektomií.

– Zajistit i transport GMO zvířat v tuzemsku a od zahraničních dodavatelů.  VELAZ, s.r.o. má oprávnění k převozu zvířat GMO a je v rejstříku přepravců uvedeném na stránkách MŽP.

   VELAZ, s.r.o. je klientem Technologického centra AV ČR. V rámci služeb mezinárodní sítě Enterprice Europe Network využívá i možnosti navazovat mezinárodní kontakty a spolupracovat se zahraničními partnery v oblasti transferu technologií, výzkumných projektů a obchodu.

     Pro další informace kontaktujte naše odborné pracovníky (viz kontakty).